Kari Langaard

Hun er utdannet klinisk sosionom og har en PhD i psykologi.

Langaard3
Langaard3

har arbeidet med ungdom i en årrekke, både innen barnevern, oppsøkende arbeid, skolehelsetjeneste og barne- og ungdomspsykiatri. Hun har vært ansatt på Lovisenberg Diakonale Sykehus, Nic Waals institutt, fra 1982 til 2018.   Avhandlingen (2011) omhandler hvordan profesjonelle i skolehelsetjenesten kan samtale med ungdom på måter som fremmer deres utvikling. Det empiriske grunnlaget omfatter intervjuer med ungdom og deltagende observasjon under samtaler mellom ungdom og ansatte i skolehelsetjenesten.

I 2018 utga hun boka: Profesjonelle samtaler med ungdom. Et utviklingsfremmende perspektiv. Hun har også skrevet flere fagartikler om ungdoms psykiske helse og profesjonell hjelp. Hun har undervist om dette tema i mange år.