Anders Johansen

Vernepleier med en master i læring i komplekse systemer.

Anders Johansen
Anders Johansen

Har arbeidet innen helse- og omsorgssektoren siden 2004, i kommunale boliger for utviklingshemmede, som støttekontakt, i Bufetat og 9 år ved Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold HF. Der har han jobbet i klinikk fra 2010 til siste halvdel av 2015. De siste årene ved Glenne, ledet Anders de regionale kompetansetjeneste for autisme ved Glenne – en tjeneste som utelukkende drev med kompetanseutviklings- og kompetansehevingstiltak på systemnivå – opp mot kommuner, spesialisthelsetjenester og universiteter/høgskoler innen helseregionen, Helse Sør-øst. I Juni 2019 startet Anders som enhetsleder for Voksenhabilitering i Horten kommune.

Anders har mange års erfaring med å møte mennesker som viser atferd som utfordrer omgivelsene. Han har arbeidet mye med ulike tvangstiltak med lovhjemmel i både helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9, samt rettighetsforskriftene til barnevernsloven. Gjennom sin erfaring har han opplevet 2 sykehusinnleggelser med alvorlig skadeomfang etter å ha vært utsatt for vold fra klienter - og han har sett nytten av å utarbeide og gjennomføre systematiske prosedyrer for oppfølging og ivaretakelse av personell som utsettes for vold og trusler i arbeidshverdagen.